Економија, право и администрација

Образовни профил Финансијско-рачуноводствени техничар

Подручје рада: Економија, право и администрација
Ниво квалификације: IV
Трајање образовања: четири године
Сврха квалификације: Обављање финансијско – рачуноводствених послова, састављање и презентација финансијских и пореских извештаја.

Стручне компетенције:

  • Организовање сопственог рада у области финансија и рачуноводства
  • Обављање послова са књиговодственом документацијом
  • Обављање послова платног промета
  • Контирање и књижење пословних промена кроз пословне књиге
  • Обављање финансијских послова
  • Припремање и израда обрачуна
  • Припремање и израда извештаја

 

Образовни профил Финансијско-рачуноводствени техничар настао је 2022. године, спајањем исхода који су нудили образовни профили финансијски техничар и финансијски администратор.

Специфичност овог смера је практична примена стеченог знања из рачуноводства, кореспонденције и пословне информатике, у оквиру предмета финансијско-рачуноводствена обука, где ученици формирају виртуелно предузеће и симулирају рад правог привредног друштва У склопу овог предмета ученици могу да примене стечена теоријска знања на конкретном предузећу, уз коришћење књиговодственог софтвера и оригиналне документације. Развијају основне радне навике и интерес за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама. Из овог предмета је предвиђена и блок настава у другом, трећем и четвртом разреду. На овај начин је омогућено оспособљавање ученика за рад одмах после завршеног четворогодишњег образовања.

Након завршеног средњег образовања, финансијско рачуноводствени техничари могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих привредних друштава, у банкама, осигуравајућим организацијама, књиговодственим агенцијама…

Многи ученици се одлучују да упишу факултете што са успехом и чине.