Економија, право и администрација

Образовни профил: Финансијски администратор

Образовни профил финансијски администратор ја најмлађи образовни профил у понуди школе и он је развијен по угледу на стручне профиле западно-европских земаља  и школовање траје четири године, после завршене основне школе. Избором овог профила ученици стичу знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова: обављања платног промета, спровођења свих облика књиговодствених евиденција, праћења и контроле пословања предузећа, утврђивања резултата, састављања извештаја, израде различитих врста обрачуна и калкулација, израде пословних писама, обављања пословне комуникације са купцима и добављачима.

Наставним програмом за образовни профил финансијски администратор предвиђени су предмети којима се стичу, пре свега, знања и вештине из рачуноводствених и финансијских области, али су предвиђени и предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Такође, током школовања овог профила стиче се општа култура и образовање – учењем страног језика, рада на рачунару, употребе софтвера, пословног бонтона итд.

Практична настава износи око 15% целокупног школовања, док је овај проценат нешто виши у оквиру стручних предмета и износи 20%. У току целокупног школовања однос општеобразовних и стручних предмета је 50:50%.

Настава финансијско-рачуноводствене обуке обавља се у кабинету за финансијско-рачуноводствену обуку, где се симулирају послови из области рачуноводства и финансија, а организовани кроз службе које постоје у оквиру неког предузећа. Часове обуке изводе наставници који су претходно прошли обуку за примену нових наставних метода, примену нових наставних програма објективног оцењивања и комуникације.

У другом, трећем и четвртом разреду блок настава која се реализује из предмета финансијско – рачуноводствена обука има циљ да теоријска знања која су претходно стечена повеже са праксом.  Циљ овог облика наставе јесте провера, у пракси, стечених знања и практично овладавање финансијско-рачуноводственим пословима.

По завршетку школовања финансијски администратори ће бити оспособљени да:

 • поштују и примењују правне прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства;
 • обављају различите административне послове;
 • познају и примењују мере фискалне политике;
 • самостално обављају послове платног промета;
 • познају и примењују поступак израде биланса;
 • књиговодствено обухватају дужничко-поверилачке односе;
 • евидентирају послове са иностранством (увоз и извоз);
 • обрачунавају зараде, порез и допринос на зараде;
 • обрачунавају и књиже амортизацију;
 • поштују и примењују начела пословне и службене тајне;
 • презентују информације интерним и екстерним корисницима;
 • архивирају документа;
 • саставља и штампа извештаје о трошковима пословања;
 • прослеђује документа у финансијско књиговодство на књижење

Након завршетка школовања, финансијски администратори настављају школовање на економским  факултетима, факултету организационих наука и сродним факултетима.

Образовни стандарди – Финансијски администратор
Стручни предмети – Финансијски администратор – наставни планови
Општеобразовни предмети – Финансијски администратор – наставни планови